Đăng ký Đăng nhập

Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

1.1 Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và sự tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ “Chơi thực” nào do BK8 Goat cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “về chúng tôi” trong bối cảnh tương ứng. Các điều khoản này được kết hợp tham khảo cùng lúc với “Quy tắc đặt cược” và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web và Thông tin được bao gồm trong đó (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện”).

1.2 “Trò chơi” có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp trên Trang web; “Đặt cược” hoặc “chơi thực” cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên (các) Dịch vụ trên Trang web;

“(Các) Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ;

“Phần mềm” nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ

“Thể thao” có nghĩa là hệ thống các cược trực tuyến có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động chơi trò chơi trực tuyến.

“Dịch vụ” nghĩa là (các) Phần mềm và (các) Trò chơi

Sử dụng trang web

2.1: Bạn chỉ có thể chơi khi:

a.18 tuổi trở lên; và
b. Đã đến tuổi mà bạn có quyền hợp pháp để chơi Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.
Bạn không được phép đăng ký trên Trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn là cư dân của Aruba, Úc, Bonaire, Curacao, Pháp, Iran, Iraq, Hà Lan, Saba, Tây Ban Nha, St Maarten, Statia, Hoa Kỳ hoặc các cơ quan phụ thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Chúng tôi có quyền từ chối khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào kể trên và trên các khu vực pháp lý nói trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

2.2: Nếu bạn không được phép, Công ty có quyền:

Ngay lập tức ngăn chặn việc bạn tham gia Trò chơi và rút lại tài khoản của bạn
báo cáo về bạn với các cơ quan có thẩm quyền
2.3: Nhấp vào nút “THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ ” ทtrong quá trình đăng ký của bạn, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

Bạn từ 18 tuổi trở lên;
Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và
Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

2.4: Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển giao bất kỳ tài sản nào có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và / hoặc yêu cầu liên quan đến những tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc bằng cách khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm không giới hạn ở việc cản trở, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, giả định và / hoặc tặng quà hợp tác với người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân tự nhiên hoặc hợp pháp, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào.

Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi có sự cập nhật và sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung đó.

Điều kiện sử dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc rằng bị cấm bởi và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn:

Bạn đang hành động thay mặt bạn và trong khả năng cá nhân của bạn và không phải bằng danh nghĩa người khác;

Bạn không bị hạn chế bởi khả năng pháp lý hạn chế;

Bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc;

Bạn đủ tuổi từ 18 trở lên

Bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng (các) Dịch vụ này;

Bạn không đang sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

Bạn không đang tiến hành các hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn được mở với chúng tôi để kết nối đến các hoạt động đó.

Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi; để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên hoặc mật khẩu tài khoản của bạn;

Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn cho dù có truy cập và / hoặc sử dụng đã được ủy quyền hoặc được biết bởi bạn hay không;

Không sử dụng (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào cản trở hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và (các) Trang web này cho người dùng khác;
không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;

Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, (các) Phần mềm, (các) Dịch vụ và / hoặc (các) Trang web;

Không đăng tải lên hoặc truyền tới (các) trang web và / hoặc (các) thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, hoặc các tài liệu phản đối sắc tộc, khiêu dâm, hoặc bất kỳ điều gì có thể bị coi là phạm tội hình sự;

Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc hiển thị cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về Công ty và đơn vị cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không được bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng mọi cách thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người, trang web, hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Công ty và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

Từ chối trách nhiệm

14.1 Công ty không chấp nhận trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, đại diện của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba từ phạm vi công cộng. Công ty từ chối bất kì và tất cả các bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web và Thông tin, có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài khoản nào, vi phạm hoặc không hoạt động của bên đối tác thứ ba.

14.2 Bất kỳ sự tham gia nào vào Trò chơi đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro. Bằng cách tham giaTrò chơi, bạn thừa nhận rằng bạn không thấy Trò chơi và / hoặc Dịch vụ gây khó chịu, không công bằng hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào.

14.3 Một số khu vực pháp lý đã không đề cập đến tính hợp pháp của cá cược trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài trong khi những khu vực khác đã đặc biệt xem cá cược trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai cũng nên sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ khi việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ và Trang web không nên được hiểu là lời đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi lúc bạn tuân thủ luật pháp mà bạn chịu sự chi phối và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

14.4 Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cho là do Trang web hoặc nội dung của nó gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc sự thất bại trong truyền tải, liên lạc, bất kỳ việc sử dụng của bất kỳ người nào hoặc sử dụng sai trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Công ty từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm trong phạm vi cho phép theo luật pháp và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, rằng mọi thư tín điện tử được gửi qua máy chủ đều không có vi-rút hoặc lỗi.

14.5 Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình cần thiết và các yếu tố cần thiết để sử dụng các dịch vụ được tối đa hóa. Bạn thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể bị sửa đổi hoặc bổ sung.

14.6 Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ quyết định kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn) các dữ liệu của Công ty sẽ là cơ sở có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản bạn tham gia trò chơi, hoạt động dẫn đến và các trường hợp xảy ra.

14.7 Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào trong vấn đề này.

14.8 Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn chấp nhận bồi thường cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và liên kết chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kể Công ty đã được thông báo về khả năng như vậy hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh đối với bạn chống lại chúng tôi.

14.9 Tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc tương tự với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Khi sử dụng trang web này, được coi là bạn đã đọc, hiểu và thừa nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và từ chối trách nhiệm.

Liên kết đến các trang bên ngoài

16.1 Liên kết đến các trang web bên ngoài được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện hành hoặc được duy trì.

16.2 Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không có bổn phận về nội dung hoặc thực tế bảo mật của các trang web bên ngoài.

16.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

16.4 Công ty trong mọi trường hợp sẽ không có liên kết hoặc liên quan với bất kỳ tuyên bố, quan điểm, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài.